Sede electrónica Ayuntamiento de Sada

09:59:27 Domingo 19 de mayo 2024

Información

Servicios económicos

14/03/2024

Aprobación inicial do orzamento xeral e cadro de persoal para o exercicio económico 2024

EXP: 2024/T004/000002

En sesión do Pleno desta Corporación celebrada o día 29 febreiro, aprobouse inicialmente o Orzamento Xeral e o Cadro de Persoal do Concello para o ano 2024. En cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobada por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e demais disposicións concordantes, exponse ao público na Intervención desta entidade polo prazo de quince días hábiles, a contar dende o seguinte ao da inserción deste anuncio no BOP, durante o cal os interesados aos que fai referencia o artigo 170.1 da antedita norma legal poderán examinalo e presentar ante o Pleno do Concello as reclamacións previstas no artigo 170.2 da mesma norma. No caso de non se presentar reclamacións, o orzamento considerarase definitivamente aprobado.


Justificantes de Publicación: